Tjenesteoversikt

Tjenester

MarinHelse er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale helseutfordringer.


Helseoppfølging

Vårt hovedarbeidsområde er knyttet til en regelmessig helseoppfølging av anlegg med akvakulturdyr i Troms og Finnmark. I tillegg har selskapet faste oppdrag i andre deler av Norge samt i utlandet. MarinHelse AS vektlegger å dokumentere helseutviklingen i alle typer anlegg som i dag består av settefisk og matfisk med laks og ørret samt rognkjeks. Vi har fisken i fokus og prøver å bidra med spisset kompetanse rundt helseutfordringer i vår landsdel.

Les mer

Miljøtenester

MarinHelse AS har som mål å være bransjens foretrukne partner på miljøtjenester innen akvakultur og tilbyr derfor en rekke miljøundersøkelser som kan brukes for å bedre beskrive miljøtilstanden på det aktuelle området.

Miljøundersøkelser er et viktig verktøy i forbindelse med etablering av nye oppdrettsanlegg, periodisk miljøovervåkning av eksisterende anlegg og i forbindelse med utvidelse av eksisterende anlegg.

Les mer

Lakselusbekjempelse

Lakselusbekjempelsen er et landsdekkende prosjekt hvor alle norske oppdrettsselskaper er med i en nasjonal handlingsplan for å redusere de negative effektene lakselusa har på ville laksefiskbestander og oppdrettslaksen. Dette arbeidet er koordinert gjennom en nasjonal ledergruppe som koordinerer tre regionale enheter som hver har et ulikt antall lokale regioner med hver sin koordinator.

Les mer

Internkontroll

Praktiske og gode rutiner knyttet til produksjonen av oppdrettsfisk er svært viktig for å oppnå gode og stabile produksjonsresultater. MarinHelse AS bidrar med sin spisskompetanse innenfor fiskehelse, fiskevelferd, mikromiljø, nærmiljø og håndtering av fisk for å styrke forutsigbarheten i produksjonen og den underliggende bærekraften.

Les mer

Forskning og utvikling

MarinHelse AS utfører i samarbeid med oppdrettsaktører og forskjellige leverandører av utstyr, hjelpemidler og terapeutika en rekke prosjekter i regionen. MarinHelse AS har god områdeoversikt, og aktiviteter i hele regionen. Dette gir gode forutsetninger for en rekke prosjekter, feltutprøvinger og forskning knyttet til oppdrettsaktiviteten i regionen. I tillegg sitter MarinHelse AS på et stort datamateriale knyttet til oppdrettsaktiviteten i regionen som kan benyttes i forskningsøyemed.

Les mer

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?