Virussykdom

Miljøtjenester

Et godt miljø er en forutsetning for god fiskehelse


Vi tror at sunne oppdrettsanlegg er nøkkelen til å lykkes i vår bransje. Miljøundersøkelser er et viktig verktøy i forbindelse med etablering av nye oppdrettsanlegg, periodisk miljøovervåkning av eksisterende anlegg og i forbindelse med utvidelse av eksisterende anlegg.

MarinHelse AS har som mål å være bransjens foretrukne partner på fiskehelse- og velferd samt miljøtjenester innen akvakultur og tilbyr derfor en rekke miljøundersøkelser som kan brukes for å bedre beskrive miljøtilstanden på det aktuelle området. 

Ved å bruke Marin Helse kan oppdrettselskapene føle seg tygge på at forskriftenes krav følges og at undersøkelsene er av høy kvalitet. Vi er en viktig del av våre kunders verdikjede.

Jeg kan hjelpe deg

Hans Henrik Grøn

Biolog

(+47) 904 08 563
hanshenrik@marinhelse.no

Lokalitetsundersøkelse

Undersøkelsene omfatter strømmålinger for beregning av maksimalt tillatt biomasse og dimensjonering av anlegg, målinger av salinitet og oksygeninnhold, topografisk kartlegging av sjøbunn, sedimentsundersøkelser, B-undersøkelser (tidligere MOM-B) og lokalitetsundersøkelser.

Vi tilbyr strømmålinger som er godkjent brukt i lokalitetsundersøkelser av eksterne samarbeidsaktører. Vi benytter moderne målere og teknologi som er driftssikre, slik at målingene kan foregå over så kort periode som mulig. Gjennom bruk av de beste målerne og teknolien kan vi i tillegg måle strømhastighet og strømretning på mange forskjellige dybder i en avstand på opptil 50 meter fra målerhodet.

For å gjøre mest mulig ut av miljøovervåkningene tilbyr vi også målinger av konduktivitet, temperatur og dybde via en CTD-sonde på dybder ned til 200 meter. En CTD-sonde måler konduktivitet (elektrisk ledningsevne), temperatur og trykk i havet, og med disse parametrene kan saltholdighet, dyp i meter, tetthet, lydhastighet bestemmes.

Forundersøkelse

MarinHelse AS tilbyr forundersøkelser til din bedrift som er en undersøkelse som tas i forkant av starten på et akvakulturanlegg. Da gjennomføres en forundersøkelse for å skape en referanse for senere undersøkelser på lokaliteten. Forundersøkelsen skal inkludere:

 • Strømmålinger
 • Kartunderlag og kartlegging med substrattype
 • Tredimensjonale bunnkart
 • B-undersøkelses parametere

B-undersøkelse

MarinHelse AS tilbyr B-undersøkelser til din bedrift, disse undersøkelsene gir et bilde om hvordan miljøet rundt en lokalitet er påvirket av driften.

Undersøkelsen utføres som en trendovervåkning av bunnforholdene i anleggssonen. Disse undersøkelsene gjentas jevnlig etter hvor belastet miljøet er. B-underskelsen har metoder for måling av bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg og følger etablerte rutiner og prosedyrer for hvordan dette skal måles og følges opp i henhold til myndighetskrav.

Parametere som inkluderes i B-undersøkelsen er:

 • Faunaundersøkelse: forekomst/fravær av dyr større enn 1 mm
 • Kjemisk undersøkelse: pH måling (surhetsgrad) og Eh redokspotensial (oksiderende eller reduserende betingelser)
 • Sensorisk undersøkelse: gassbobler, lukt, konsistens, farge, grabbvolum og slam tykkelse registrere

C-undersøkelse

En C-undersøkelse gir en dyp og grundig forståelse for hvordan miljøet rundt en lokalitet er påvirket av driften. Undesøkelsen er mye mer omfattende enn en B-undersøkelse og undersøker bunntilstanden fra anlegget (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen). 

Følgende parametre er obligatoriske:

 • Kvalitativ og kvantitativ fauna undersøkelse (dyr større en 1 mm)
 • Kjemiske parametere (Totalt Orgaisk Karbon (TOC), Fosfor (P), sink (Zn), kobber (Cu))
 • Partikkelstørrelse i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 16665
 • Oksygeninnhold
 • Saltholdighet og temperatur
 • Parametrene i B-undersøkelsen
 • I samarbeid med UNI Research, kan vi nå levere akkrediterte MOM-C undersøkelser til din bedrift.

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?