Koordinert innsats mot lakselus

Vi har lokalt ansvar for den koordinerte lakselusbekjempelsen i Midt og Nord-Troms

Kontakt oss

Kampen mot lakselus

For å bekjempe lakselus er man avhengig av å legge gode strategier og bruke rette tiltak. Feil tiltak vil føre til dårlig effekt og store kostnader. For å kunne legge den beste strategien må man vite hvilke tiltak som er tilgjengelig. For å kunne bruke legemiddel som et tiltak, er det viktig at lusas følsomhetsprofil ovenfor legemidler blir kartlagt best mulig. Dette kan gjøre ved å gjennomføre et Bioassay. Deretter kan man starte behandlingen med korrekt bekjempelsesmetode

Bioassay

Marin Helse utfører bioassay gjennom å teste ulike virkestoffer på lakselus som hentes fra det lokale anlegget. Gjennom testing på vårt laboratorium kan vi fastslå hvilken legemiddel som har størst effekt. Vi tester for mange ulike virkestoffer.

Koordinert innsats

Kampen mot lakselus foregår i et samarbeid mellom oppdretterne og fiskehelsetjenestene i hver lokale region MarinHelse AS har i dag det lokale ansvaret for den koordinerte lakselus-bekjempelsen i Midt-Troms og Nord-Troms. Dette er en av de viktigste oppgavene selskapet har i dag. I forbindelse med lusebekjempelsen tilbyr MarinHelse bioassay i forbindelse med resistenstesting av lus før gjennomføring av planlagte behandlinger.

Landsdekkende prosjekt

Lakselusbekjempelsen er et landsdekkende prosjekt hvor alle norske oppdrettsselskaper er med i en nasjonal handlingsplan for å redusere de negative effektene lakselusa har på ville laksefiskbestander og oppdrettslaksen. Dette arbeidet er koordinert gjennom en nasjonal ledergruppe som koordinerer tre regionale enheter som hver har et ulikt antall lokale regioner med hver sin koordinator. Målet er å redusere produksjonen av lakseluslarver fra voksne lus som sitter på oppdrettsfisk til et minimum. Her legges felles strategier for lusebekjempelsen og for en bekjempelsesstrategi som best mulig reduserer risikoen for utvikling av resistens mot lusemidler som benyttes i strategiene. I denne sammenheng utvikles det planer for samordnet avlusning i tid, samt i forhold til valg av behandlingsmetode og virkestoff. (Lusekoordinatorene har også et ansvar for å støtte opp under opplæringen av personell til å registrere lus på en enhetlig måte samt å bistå i resistenstesting og vurderinger av behandlingseffekt).  

Jeg kan hjelpe deg

Øystein B. Markussen

Fiskehelsebiolog

(+47) 954 51 104
oystein@marinhelse.no

Lakselus
Parasittdyr som kan ha stor negativ påvirkning på laksefisk i anlegget og på villfisk i nærheten av anlegget.
Bioessay
Bioessay er viktig for å finne korrekt behandlingsmiddel for effektiv lusefjerning. Vi tester for:

  • Azametifos (Salmosan)
  • Cypemetrin (Betamax)
  • Deltametrin (Alphamax)
  • Emamektin (Slice)
  • Hydrogenperoksid (H2O2)
  • Andre virkestoffer

Kurslengde:
15 timer/2 dager

Målgruppe:
deg som arbeider i et matfiskanlegg

Sted:
tilpasset

BESTE PRAKSIS

Lusekurs

MarinHelse tilbyr et detaljert og grundig kurs om lakselus og hvordan man på best mulig måte kan foreta gode og korrekte tellinger av både lakselus og skottelus. Kurset inneholder videoer og bilder som, ikke bare bidrar til at kurset er interessant og spennende, men også gir økt læringseffekt. Kursdeltagerne blir utfordret i form av en lakselus-quiz (med ekte lakselus). I tillegg tilbyr vi også et kortere oppfriskningskurs for de som har gjennomgått hovedkurset, men som trenger repetisjon.
Bestill

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er en parasittisk hoppekreps som livnærer seg av slim og blod på laksefisk, da spesielt på Atlantisk laks. Oppdrettsnæringens store vekst har ført til at det nå er svært mange potensielle verter for lusa, og følgelig har mengden lakselus langs norskekysten økt betraktelig. Store mengder lakselus har blitt en trussel for fiskevelferden hos oppdrettslaks. Den har dessuten blitt en trussel mot villaks- og sjøørretbestandene i Norge. Som en respons på dette har regelverket rundt lakselus blitt innstrammet, og det settes høye krav til kunnskap om lusa. Som et tiltak for å bekjempe lakselusa har MarinHelse utviklet et lusekurs til næringen slik at de som til daglig jobber med lusa skal være godt rustet for å utføre de riktige avgjørelsene. I lusekurset får deltagerne kjennskap til luseforskriften, biologien til lakselusa og hvordan man i praksis teller lakselus på en fiskevelferdsmessig måte – avgjørende for et godt resultat. Lakselus er en stor utfordring, og næringen står nå ovenfor store økonomiske og miljømessige utfordringer knyttet til negative miljøeffekter, bekjempelse av lus og resistensutvikling hos lus. Det er hvert enkelt selskaps ansvar å møte disse utfordringene på best mulig måte.

Formål

Tilby røktere og andre næringsaktører som ukentlig står overfor arbeidsoppgaver knyttet til lakselus best mulige forutsetninger for å utføre sine oppgaver. Dette vil føre til bedre lusetellinger som ivaretar fiskevelferden til laksen. Økt kunnskap og praktiske oppgaver gir påliteligere tellinger, som igjen styrker mulighetene for å behandle, forvalte og bekjempe lakselusa på en god måte, i henhold til norsk lov.

Kursdisposisjon

Kurset er delt inn i fire deler:
1) Lover og forskrifter rundt håndtering og bekjempelse av lakselus i næringen,
2) lakselusas biologi
3) beste praksis for telling av lakselusg
4) en teoretisk lusetellingsquiz hvor ulike virkemidler blir tatt i bruk for å sikre at deltagerne er best mulig utrustet for lusetelling i felt.

Målgruppe

Kurset er formet for røktere som jobber med produksjon av matfisk, men læringsutbyttet er stort for fiskehelsepersonell og andre innenfor næringen.