Image

Kjøpsvilkår for e-læringskurs

Kurspåmelding

All påmelding gjøres via skjemaet på nettsiden https://www.marinhelse.no/pamelding-nettbasert-lusetellingskurs/. Alle påmeldinger er bindene.

Avtalens omfang

Denne avtalen gir kunden rett til kjøp og anvendelse av MarinHelse AS sine e-kurs, i en periode på 30 dager fra en lisens er kjøpt. Kurset er personlig og kan ikke videreformidles til andre personer, hverken internt i en organisasjon, eller eksternt. Avtalen kan ikke overføres til en tredjepart, uten etter skriftlig samtykke fra MarinHelse AS.

Produktet

MarinHelse AS sine e-kurs er elektroniske kurs som består av ulike virkemidler. Innen e-læring, som video, kursdokumentasjon og spørsmål underveis. E-kursene kjøres på MarinHelse AS sin e-læringsplattform på https://kurs.marinhelse.no/. Alle kursdeltakere får opprettet sin egen personlig brukerkonto. Kursene har obligatoriske spørsmål etter hvert videokapittel. Dette må besvares før man kan gå videre og se neste kapittel. Det er krav til riktige svar for å få godkjent kurset. All kursprogresjons lagres fortløpende, slik at man gjenoppta kurset hvis man blir avbrutt eller ønsker å ta en pause. E-kursene genererer et kursbevis når kurset er bestått. Kursbevisene gjøres tilgjengelig på e-læringsplattform, samt sendes ut på mail til kursdeltakeren.  

MarinHelse AS ivaretar at kursets innhold er gyldig og i henhold til gjeldende regelverk på kjøpstidspunktet. MarinHelse AS forbeholder seg retten til å fjerne eller endre e-kurset hvis det pga regelendringer eller andre forhold ikke lenger er gyldig.

Brukerbegrensninger

Den enkelte kunde plikter å oppgi korrekt navn på bruker ved oppstart av avtalen. Det tillates ikke at en tilgang deles av flere personer. Tilgang til kurset gis kun for den personlige brukeren som omfattes av denne avtalen.

Kunden plikter å sikre ta produktet ikke skal kopieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for andre som ikke har en gyldig personlig lisens for bruk av kurset. Dette begrenser også deling med andre ansatte i virksomheten.  Kunden plikter videre å sikre at produktet ikke gjøres tilgjengelig for tredjepart, herunder eventuelt andre selskaper innenfor kundens konsern/organisasjon, eller til ansatte i slike selskaper.

Tilgjengelighet

E-kurset vil normalt være tilgjengelig alle dager, 24 timer i døgnet. MarinHelse AS sin support er åpen innenfor normal kontortid; kl 08:00-16:00. Kontakt oss for support på tlf, (+47) 417 67 498 eller på mail, kurs@marinhelse.no. Supportsaker kan sendes oss hele døgnet, men vil primært bli besvart innenfor den overnevnte tidsrammen.

Dersom det oppstår feil utenfor normal åpningstid, vil feilretting påbegynnes neste arbeidsdag. Utilgjengelighet som følge av vedlikehold, vil så langt det er mulig, foretas utenfor normal arbeidstid.

Tekniske systemkrav

Produktet kan benyttes med operativsystemer og nettlesere som er mest vanlig i markedet til enhver tid, og kan benyttes på datamaskiner og mac, nettbrett og telefoner. For den beste brukeropplevelsen anbefales det at produktet brukes på en enhet med stor skjerm (over 10 tommer).

Priser og betalingsbetingelser

Produktet har en engangspris om ikke annet er avtalt. MarinHelse AS fakturerer e-kurs på oppgitt navn, firma og faktureringsadresse, som oppgis ved bestilling. Betalingsbetingelser er 15 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i hht Lov om renter ved forsinket betaling.

Kursavgiften inkluderer utvalgt kursmateriell som kan lastes ned elektronisk.

Pris på våre e-kurs vil variere fra kurs til kurs. Du finner informasjon om kurs og priser her: www.marinhelse.no/kurs. Korrekt pris vil også fremkomme når du mottar kursbekreftelse fra MarinHelse AS. E-kurs faktureres med merverdiavgift. Pris inkl. mva. fremkommer før du fullfører kurspåmeldingen. 

Personvern

MarinHelse AS vil registrere informasjon om den enkelte bruker og dennes bruk av produktet som grunnlag for tilgangskontroll, statistisk måling og analyse for å forbedre nettstedets og produktets funksjonaliteter, samt for regnskaps- og faktureringsformål. Opplysningene vil også kunne benyttes som grunnlag for øvrig oppfyllelse av avtalen, som f.eks. utstedelse av kursbevis.

MarinHelse AS vil oppbevare opplysningene om kunden også etter utløpt av avtalen, med tanke på senere tilbud om kurs, og eventuelt for utsendelse av annen informasjon om MarinHelse AS sine produkter og tjenester, dersom kunden har samtykket til dette.

Databehandling

I den utstrekning produktet gjør det mulig for kunden å lagre egne opplysninger hos MarinHelse AS, vil dette innebære at MarinHelse AS ved oppbevaring av personopplysninger for kunden, opptrer som en databehandler. Kunden er ansvarlig for at behandlingen av opplysningene, og er ansvarlig for at behandlingen av opplysningene er i henhold til gjeldende lovgivning.

MarinHelse AS bekrefter med dette at de personopplysninger som kunden lagrer i vårt system, ikke vil behandles på annen måte enn det som er nødvendig for oppfyllelse av avtalen med kunden. Personopplysningene skal heller ikke overlates til andre, med mindre dette er skriftlig forhåndsgodkjent av kunden.

MarinHelse AS forbeholder seg like vel retten til å bruke underleverandører til datalagring. De samme kravene til databehandling vil i så fall gjelde også for Marin Helse sin underleverandør.

MarinHelse AS skal gjennom planlagte og systematiske tiltak, sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, for å sikre mot at uvedkommende får innsyn i opplysningene, og for å beskytte mot utilsiktet endring av opplysningene.

For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet, skal partene dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjon skal være tilgjengelig for begge parter ved forespørsel.

MarinHelse AS skal behandle data i samsvar med kravene i den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Ansvar

Om produktet i vesentlig grad skulle være utilgjengelig for kunden i lengre perioder, grunnet forhold som MarinHelse AS er ansvarlig for, forlenges tilgangsperioden tilsvarende antall dager som produktet har vært utilgjengelig for kunden.

For å sikre kvaliteten på våre produkter, oppfordrer vi like vel våre kunder som blir oppmerksom på feil, om å melde dette til MarinHelse AS, så snart som mulig.

Mislighold

MarinHelse AS har rett til å si opp avtalen dersom kunden misligholder avtalen. Opphør av avtalen medfører at tilgang til e-kurs blir sperret. Kunden kan bli holdt økonomisk ansvarlig for tap som MarinHelse AS blir påført, som e eventuell følge av et mislighold.

Varighet og oppsigelse

Avtalen er underlagt norsk lov. Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt kunden bestiller nettkurset. Om ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder avtalen i 6 måneder fra kjøpsdatoen, men man har ikke tilgang til kurs og materiell, lengre enn 30 dager fra og med lisensen er kjøpt. Avtalen kan ikke sies opp i løpet av avtaleperioden.

Tvister mellom partene skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom det ikke lykkes å oppnå en enighet innen 60 dager, har hver av partene rett til å bringe tvisten inn for rettslig behandling.

For tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen, benyttes den rettskrets hvor MarinHelse AS har sin administrasjon, som verneting. Pt er dette Tromsø.

Kursbevis/Kursrapport

Kursbevis genereres når kunden har fullført og bestått kurset. Kursbevisene er tilgjengelig på e-læringsplattform,  https://kurs.marinhelse.no/, når kursene er bestått. Kursbevisene blir også sendt ut på mail.