Internkontroll og rutiner

MarinHelse er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale helseutfordringer.

Ta kontakt

Vår spisskompetanse sikrer forutsigbarhet

Praktiske og gode rutiner knyttet til produksjonen av oppdrettsfisk er svært viktig for å oppnå gode og stabile produksjonsresultater. MarinHelse bidrar med sin spisskompetanse innenfor fiskehelse, fiskevelferd, mikromiljø, nærmiljø og håndtering av fisk for å styrke forutsigbarheten i produksjonen og den underliggende bærekraften.

Gode rutiner er nøkkelen

MarinHelse kan hjelpe med å etablere gode rutiner knyttet til håndtering av fisk i alle type situasjoner. Rutinene følges opp av hver enkelt lokalitet, men ikke alle operasjonene utføres av oppdrettselskapene selv. Enkelte oppgaver bør driftes på tvers av lokaliteter for å sikre rett kompetanse og effektiv bruk av verktøy og personell. Marin Helse kan utføre deler av internkontrollen for anlegg som er av en slik størrelse eller lokalisert slik at oppgaven best kan løses av ekstern part.

Se hvordan vi jobber med internkontroll og rutiner for ulike produksjonsledd

Jeg kan hjelpe deg

Per Anton Sæther

Fagleder Fiskehelse

(+47) 481 86 767
peranton@marinhelse.no

MATFISKSELSKAPER

Gode rutiner sikrer god økonomi

Det å sette opp et solid rammeverk rundt produksjonen av laks i sjø er svært viktig for å oppnå god fiskehelse, fiskevelferd og derigjennom god økonomi. MarinHelse har erfaring med å etablere rutiner og prosedyrer som tilfredstiller nye sertifiseringsordninger og kvalitetsstandarder og er ledende i dette arbeidet.

Sjøvannsfasen har blitt en stadig mer utfordrende del av produksjonssyklusen for oppdrettsfisk. Behovet for håndtering av sjøsatt fisk har økt betydelig i takt med økende lusemengder i sjøen. Miljømessige påvirkninger på lokalitetene har synliggjort begrensninger som ofte lar seg løse ved endringer av driftsplaner og ulik håndtering av fisk i ulike deler av året.

I tillegg har selskapers tilknytting til forskjellige kvalitetsstandarder og sertifiseringsordninger stilt krav til endrede rutiner på en rekke områder.

Alt dette gir selskapene utfordringer og oppgaver som næringen ikke har stor erfaringsbase på i dag.

Matfiskrutiner
Marin helse kan levere kvalitetssikrede og gode rutiner som tilfredsstiller Sertifiseringsordninger og kvalitetsstandarder

Matfiskkurs

SETTEFISK

Settefiskselskaper trenger rutiner med faglig forankring

MarinHelse AS har bidratt en rekke selskaper med gode prosedyrer knyttet til viktige områder i ferskvannsproduksjonen.

Vi har sett at det er helt nødvendig med gode rutiner som har en solid faglig forankring for å produsere god smolt år etter år.

Her er det viktig å ta med det beste fra erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap og slik lage et godt rammeverk rundt de produksjonsplaner som lages i bedriften. I denne prosessen er det å etablere gode og gjennomførbare prosedyrer som til slutt danner en kvalitetshåndbok, svært viktig.

Settefisk
God settefisk er nøkkelen til sunn drift. Vi leverer faglig forankrede rutiner

Settefiskkurs

BRØNNBÅTSELSKAPER

Stadig flere oppgaver krever nye rutiner

Oppbygging av rutiner og prosedyrer rundt håndtering av fisk, hygiene og desinfeksjon av brønnbåter er viktig med tanke på den stadig økende bruken av brønnbåter i næringen. Stadig flere oppgaver blir overført til brønnbåter og i denne sammenhengen er det viktig at kunnskapen knyttet til omgangen med fisk og smittestoff blir oppgradert blant de ansatte i brønnbåtnæringen. MarinHelse AS har kjørt kurs og opplæring i flere år og ser stadig behov for oppdatert kompetanse for denne typen tjenesteleverandører til oppdrettsnæringen.
 

Brønnbåtrutiner
Gode rutiner er meget viktig fordi brønnbåter utgjør en stor risiko for smitte mellom anlegg og områder

SERVICESELSKAP

Reduser risiko for smitte og sykdom

I dagens produksjon av laks i sjø er det mange eksterne og interne arbeidsenheter som besøker en rekke forskjellige lokaliteter og utfører arbeid hvor fisken enten håndteres eller utsettes for operasjoner som oppfattes som fremmed og truende for fisken.

I slike situasjoner øker alltid risikoen for endringer i fiskens atferd og påfølgende skader og sykdom. Det kan være interne service-team eller eksterne selskaper som utfører rutineoppdrag på fast basis eller enkeltoppdrag i perioder.

MarinHelse bistår slike eksterne selskap og interne enheter med etablering av gode rutiner knyttet til kontakten med fisken og rengjøring og desinfeksjon samt risikoatferd i forbindelse med reise mellom forskjellige oppdrettsenheter og oppdrettsselskaper.

Serviceselskap
Rutiner og oppgaver som oppfattes som fremmed og truende for fisken kan øke risko for adferdsendring og påfølgende skader og sykdom

SLAKTERIER

Slakterier må ha korrekt håndtering av fisken

Marin Helse har fokus på kontakten og hånderingen av fisken fra klargjøring i merden til den blir innsluset til slakteriet.

Vår erfaring og kompetanse på dette området bidrar til å sikre fiskevelferden og slaktekvaliteten.

Det er gjort store fremskritt innenfor håndtering, sedering, bedøving og avlivning av oppdrettsfisk i forbindelse med slakting de siste 5 årene. En rekke nyheter innenfor utstyr er lansert og bruken av dette utstyret har stilt nye krav til rutiner og håndtering av fisken. For MarinHelse AS sin del er det kontakten og håndteringen av fisken fra klargjøring av slaktefisken i oppdrettsmerden, lasting til brønnbåt, transport til slakteri, overføring til ventemerd og innslusing til slakteriet for bedøving og avlivning som har hatt hovedfokus. På disse områdene bistår vi gjerne til etablering av gode og praktiske rutiner slik at fiskevelferd og slaktekvalitet blir ivaretatt på beste måte.

Rutiner for slakting
Marin Helses kompetanse på kontakt og håndering av fisk sikrer slaktekvaliteten og god fiskevelferd